Parse error: syntax error, unexpected '<' in /tmp/theme_temp_setupawZftJ on line 2